KẾ HOẠCH

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Năm học 2022 – 2023

 

 

Thực hiện văn bản số    /GDĐT ngày   tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và  Đào tạo Nghi Xuân hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Chính trị tư tưởng năm học 2022-2023;

Trường Mầm non Xuân Liên xây dựng Kế hoạch “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng năm học 2022-2023” như sau:

I. MỤC TIÊU

 Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tư tưởng chính trị ổn định, lập trường vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; tác phong chuẩn mực, đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong trong trường học, quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp, yêu thương học sinh, không có hiện tượng bạo hành và xâm hại trẻ em; không ngừng học tập để nâng cao hiệu quả công việc, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

 Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền lợi cho trẻ; Giáo dục trẻ tình yêu quê hương đất nước, yêu thương con người; biết lễ phép, Kính yêu Bác Hồ, kính trọng người lớn, biết nói lời xin lỗi cảm ơn, đúng mực với mọi người xung quanh; phát huy tính năng động, sáng tạo, tìm tòi khám phá hình thành và phát triển những yếu tố đầu tiên của nhân cách; những chức năng tâm sinh lý, năng lực và phẩm chất mang tính nền tảng, những kỷ năng sống càn thiết phù hợp với lứa tuổi.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước và ngành Giáo dục trong đội ngũ viên chức và đối với học sinh. Tăng cường chỉ đạo va tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh trong trường học.

 2. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống (KNS) cho trẻ.

3. Chú trọng xây dựng văn hóa nhà trường, tăng cường an ninh trường học gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục và Chỉ thị 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT về tăng cường phòng chống bạo lực học đường.

4. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo;

5. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong Ngành.

6. Quan tâm phát triển công tác Giáo dục thể chất, phát triển vận động và Y tế trường học, coi đây là nhiệm vụ quan trọng để phát triển toàn diện cho trẻ

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1. Công tác chính trị tư trưởng.

- Tăng cường phổ biến, quán triệt, giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục đối với Cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh. Đặc biệt tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ về Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội (khóa XIV) thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Thông tin về mục đích, ý nghĩa, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc thảo luận, tiếp thu ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

- Đẩy mạnh việc học tập và là theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chi mInh  theo chỉ thi  số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị ; Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường kỷ cương, nề nếp trong toàn ngành theo yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TU, Kết luận 05-KL/TU,Chỉ thị 20-CT/TU của Tỉnh ủy; Quyết định 31/2012/QĐ-UBND, Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, vận dụng cụ thể vào đơn vị của mình. Hướng dẫn cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm về ngành tuyên giáo Công văn số 1557-CV/BTGTU ngày 28/9/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Làm tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong giáo viên, nhân viên theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”.

- Tiếp tục thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo theo quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT; Chỉ thị số 1737/CTBGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GD&ĐT về Tăng cường công tác quản lý, nâng cao đạo đức nhà giáo;

- Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua trong nhà trường:” Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tao”; Đổi mơi sáng tạo trong dạy và học” “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

- Xây dựng và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về công tác chính trị, tư tưởng và công tác học sinh. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống và công tác học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên tư vấn tâm lý, ... tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo kế hoạch của cấp trên. 

- Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội , nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ nhà giáo. Chủ động phát hiện, phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến an ninh chính trị xảy ra trong đơn vị. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với học sinh, cha mẹ trẻ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc.. 

- Chủ động phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến GV, NV trường mình; tăng cường theo dõi, quản lý, không để GV, NV tham gia các hoạt động trái pháp luật, chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự.

- Kịp thời tuyên dương, vinh danh các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, các hoạt động cao đẹp; gương người tốt, việc tốt trong CBGV, NV.

- Nhà trường thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ GV, NV. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GD&ĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, học sinh;;

- Thực hiện tốt việc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học; Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện việc công khai theo Thông 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động; hướng dẫn thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và đánh giá xếp loại.

- Triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong toàn Ngành. Tổ chức tập huấn, phổ biến chuyên đề pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ hỗ trợ có liên quan; chuyên đề về Luật Giao thông đường bộ và an toàn trường học; chuyên đề pháp chế về các quy định về Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, các quy định minh bạch, kê khai tài sản trong trường học.

2. Công tác quản lý trẻ:

- Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục.

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ khi ở trường.

- Chỉ đạo triển khai tốt công tác giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh ngay từ đầu năm học mới; Nhà trường tổ chức ký cam kết với cán bộ, giáo viên, nhân viên về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh.

-  Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý học sinh cụ thể trong năm học 2022 - 2023 gắn kết với việc thực hiện các vấn đề cơ bản sau đây:

+ Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong trường học; tăng cường công tác tuyên tuyền, giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực, khả năng ứng phó về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn cho cán bộ, giáo viên và học sinh;

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường với công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học;

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý.

- Thực hiện Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GD&ĐT về bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trong các cơ sở giáo dục; Kế hoạch 201/KH-UBND ngày 21/6/2018 về thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Tăng cường thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục; Quy chế phối hợp số 02/QC-CAT-SGDĐT ngày 30/3/2016 của Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Hà Tĩnh về nội dung này.

- Thực hiện Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GD&ĐT quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tích hợp trong nội dung các môn học, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 của Bộ GD&ĐT.

- Tiếp tục triển khai Quyết định số 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BGDĐT-BVHTTDL-BLĐTBXH-BCA ngày 05/5/2016 về giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ trẻ khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của chính phủ.

3. Công tác giáo dục kỹ năng sống, hoạt động trải nghiệm.

Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, KNS theo Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Chính phủ về Tăng cường công tác giáo dục  KNS, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025; Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT về quản lý hoạt động giáo dục KNS và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (GDNGCK).

Nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo công tác GDKNS, GDNGCK và lựa chọn, đưa vào sử dụng các tài liệu phù hợp, đúng quy định. ( Theo Kế hoạch số 12/KH-PGDĐT ngày 12/10/2018 của Phòng GD-ĐT) cụ thể:

Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, hiểu biết xã hội cho trẻ qua việc lồng ghép nội dung các môn học, hoạt động ngoài  trời, hoạt động trong giờ đón, trả trẻ và các hoạt động ngày hội, ngày lễ...Chỉ đạo các lớp đưa nội dung giáo dục các kỷ năng sống vào các hoạt động để dạy trẻ một cách phù hợp như một số kỷ năng: kỷ năng tự tin, tự lập; kỷ năng tự ăn;  Kỷ năng trong giao tiếp ứng xử; kỷ năng hoạt động nhóm; kỷ năng tự chăm sóc bản thân; kỷ năng phòng ngừa nguy hiểm; kỷ năng giúp đỡ và chia sẻ.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ với các nội dung:

+ Tổ chức các hoạt động học theo hướng trải nghiệm;

+ Tổ chức các hoạt động chơi theo hướng trải nghiệm

+ Tổ chức các hoạt động lao động theo hướng trải nghiệm

+ Tổ chức các hoạt động tham quan theo hướng trải nghiệm

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu theo hướng trải nghiệm

- Tiếp tục lồng ghép các nội dung GDBVMT, ứng phó với biển đổi khí hậu, biển hải đảo, sữ dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các hoạt động giáo dục trẻ hàng ngày phù hợp với từng chủ đề;

4. Công tác tư vấn tâm lý học đường

 Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; Công văn số 431/SGD ĐT-CTTT ngày 29/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công tác xã hội, công tác trẻ em.

Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Triển khai công tác tư vấn tâm lý trong nhà trường, giúp trẻ tự tin và có khả năng giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, tạo ra sự cân bằng tâm lý, học tập đạt kết quả tốt.

Thực hiện công tác tuyên truyền đầy đủ các chế dộ chính sách, các kiến thức nuôi dạy con cho cha mẹ trẻ và cộng đồng. Tổ chức các chuyên đề chia sẽ cách hiểu  đúng về “ tâm lý lứa tuổi mầm non” cho giáo viên và phụ huynh.

5. Công tác giáo dục thể chất- y tế trường học:

* Công tác giáo dục thể chất:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề “Phát triển vận động” đảm bảo đổi mới hình thức nội dung, tăng cường các vận động tinh, thô; Tổ chức đánh giá trẻ đạt về lĩnh vực phát triển thể chất  một cách khách quan thực chất.

- Tham mưu tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ các hoạt động nhằm phát triển thể chất cho trẻ: như tăng cường đồ dùng đồ chơi ở góc vận động; các đồ chơi thể thao, đồ chơi hoạt động ngoài trời; Tổ chức ngày hội thể thao; giao lưu các trò chơi vận động tại các lớp với nhau có sự phối hợp với phụ huynh.

- Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động giúp cơ thể trẻ phát triển tố chất nhanh, bền, dẻo dai và khéo léo, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em Việt Nam.

 - Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ, cộng đồng, tạo sự thống nhất giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo  GDPTVĐ cho trẻ.

- Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong nhà trường: tổ chức các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông cho cán bộ, giáo viên nhân viên tham gia luyện tập vào cuối giờ vào ngày lễ để duy trì và nâng cao sức khỏe.

- Chú trọng nội dung cho trẻ tham gia hoạt động thể dục sáng thường xuyên hiệu quả;

* Công tác y tế trường học:

- Nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học với các nội dung chủ yếu sau:

 + Củng cố kiện toàn “Ban chăm sóc sức khỏe học sinh”; Xây dựng kế hoạch công tác y tế trường học ngay từ đầu năm học Quy định về hoạt động y tế trong các cơ sở giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/ TTLT-BYT-BGDDT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+  Nhà trường phân công, bố trí 01 đ/c cán bộ quản lý kiêm nhiệm công tác tế trường học có trách nhiệm theo dõi tổng hợp tình hình sức khỏe của trẻ định kỳ theo quy định.

+ Trang bị phòng y tế có tranh tuyên truyền, tủ thuốc, cơ số thuốc tối thiểu; đồ thị theo dõi sức khoẻ của trẻ,... theo quy định. Phối hợp tốt với Trạm y tế xã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ ít nhất 2 lần cho học sinh trong năm học; cân đo 3 lần/năm.

+ Có biện pháp phục hồi cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi béo phì hiệu quả.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền và phòng chống các dịch bệnh theo mùa thường gặp với trẻ như: cúm; sởi, Rubela;

- Thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường, đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân “Giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”, thói quen nếp sống văn minh, phòng chống bệnh về mắt, răng miệng, bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa cho các cháu.

+Tổ chức thực hiện các quy định về vệ sinh trường học, nước sạch và vệ sinh môi trường thực hiện việc bảo quản, tiêu hủy hóa chất, về vệ sinh môi trường; đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm­.

+ Xây dựng trường học nâng cao sức khỏe, đảm bảo môi trường nhà trường xanh, sạch, đẹp và an toàn.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho CBGVNV học sinh về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, gia đình, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hằng năm và báo cáo đột xuất về công tác y tế trường học theo sự chỉ đạo của các cấp.

6. Công tác Pháp chế:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường” đến năm 2023;

-Tổ chức có hiệu quả các hoạt động PBGDPL, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua các cuộc họp hội đồng cán bộ, giáo viên nhân viên; qua loa phát thanh vào đầu giờ đón trẻ và trẻ trẻ, qua tổ chức chuyên đề trong trường như : Tuyên truyền các quy định  mới của Luật Giáo dục năm 2019; luật phòng chống tham nhũng; Các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành giáo dục.

        - Xây dựng tủ sách pháp luật, quản lý, sử dụng tủ sách hiệu quả.   

IV. Tổ chức thực hiện

1. Đối với BGH:

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HS của Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch pháp chế để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong đơn vị.

- Phân công cán bộ phụ trách công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục chính trị và công tác học sinh của các nhà trường.

-  Triển khai, tổ chức cho 100% cán bộ giáo viên và học sinh.

- Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động về Phòng GD&ĐT theo quy định.

- Tích cực công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 
2. Đối với CBGV NV:

 Nghiêm túc thực hiện kế hoạch công tác giáo dục tư tưởng, chính trị. Tích cực bồi dưỡng nâng cao trình độ lí luận, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

 Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. 

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Cuối tháng 9/2022 xây dựng kế hoạch và tiến hành triển khai đến giáo viên.

- Từ tháng 10/2022 đến tháng 5/2022 tiến hành tổ chức thực hiện kế hoạch.

- Báo cáo sơ kết công tác thực hiện trong học kỳ I.( 5/01/2023)

- Báo cáo tổng kết thực hiện cả năm học.( 20/5/2023)

- Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu và có vụ việc xẩy ra

Trên đây là kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng của trường, đề nghị đề nghị tất cả Cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong nhà trường căn cứ vào Kế hoạch để thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đã đề ra./.

 

         Nơi nhận:                                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

       - BGH-GV-NV;                                                                    

     - Lưu: Hồ sơ trường.

                                                                                                                                                             Phan Thị Anh Đào